Registration Information: Haitian Creole

Haitian Creole version of Central Registration Photo with books and apple

photo of envelopeKontakte nou

Kesyon?
tanpri imèl nou:

[email protected]

photo of calendarPran Randevou
Akòz de direktiv leta ki gen rapò ak distans sosyal, nou enkouraje pou enkripsyon yo fèt sou entènèt. Si ou bezwen plis assistans, tanpri klike sou link ki anba a pou pran yon randevou.

 https://calendly.com/uniondalecentralregistration


 

Stop Sign in Haitian CreoleTanpri ranpli Fòm digital sa ki trè enpòtan ANVAN ou kòmanse pwosesis enskripsyonan.

Kesyonè sou Lang Matènèl: Haitian Creole

 

 

 

Enstriksyon Enskripsyon yo Chanjman nan adrès ou Enskripsyon Prive / Charter Lòt dokiman

Enstriksyon regilye

Enstriksyon Chanjman adrès Enstriksyon Prive / Charter
  • Dokiman orijinal yo pou responsablite ak / oswa gadyen (Paran ki divòse / separe yo oswa lòt sikonstans espesyal oswa restriksyon.)
  • Sètifika maryaj pou deziyen bòpè oswa bèlmè.
  • Fòm DSS - 2999 (timoun adoptif sèlman)
Fòm A Fòm A

Deklarasyon sou Sèman pou gadyen yo

Deklarasyon sou Sèman pou Paran yo

 

Click on the link below for Forms
Health Information for New Scholars

School Report Card with AppleLè ou fini ak pwosesis enskripsyon an.
Tanpri bay TOUT dosye akademik,
tankou, kanè lekòl a lekòl
kote pitit ou a ale.

Website by SchoolMessenger Presence. © 2022 Intrado Corporation. All rights reserved.