Central Registration: Haitian Creole Instructions

Kontakte nou

Kesyon? tanpri imèl nou:
centralreg@uniondaleschools.org

Akòz de direktiv leta ki gen rapò ak distans sosyal, nou enkouraje pou enkripsyon yo fèt sou entènèt.
KonSi ou bezwen plis assistans, tanpri klike sou link ki anba a pou pran yon randevou.

 https://calendly.com/uniondalecentralregistration  

 
  

Tanpri ranpli Fòm digital sa ki trè enpòtan ANVAN ou kòmanse
pwosesis enskripsyonan.

Kesyonè sou Lang Matènèl: Haitian Creole

 

Enstriksyon Enskripsyon yo: Haitian Creole
Enstriksyon Enskripsyon yo Chanjman nan adrès ou Enskripsyon Prive / Charter Lòt dokiman

Enstriksyon regilye

Enstriksyon Chanjman adrès Enstriksyon Prive / Charter
  • Dokiman orijinal yo pou responsablite ak / oswa gadyen (Paran ki divòse / separe yo oswa lòt sikonstans espesyal oswa restriksyon.) 
  • Sètifika maryaj pou deziyen bòpè oswa bèlmè.
  • Fòm DSS - 2999 (timoun adoptif sèlman)
Fòm A   Fòm A Deklarasyon sou Sèman pou gadyen yo

Deklarasyon sou Sèman pou Paran yo