Registration Information: Haitian Creole

Byenveni nan Uniondale UFSD Central Registration!

UUFSD 2022-23 New Student Registration Portal - Kreyol

UUFSD 2023- 2024 Enskripsyon Pre-K ak K:    Klike la

Si se premye timoun wap inskri nan lekol Inyondel sou PowerSchool en liy, wap gen pou kreye yon kont sou PowerSchool avan ou kontinye. Kont sa ka itilize pou inskri lot timoun an apre. Remake: Se pa yon kont de PowerSchool Parent Portal username ou byen mo de pass.

Si avan, ou te inskri yon timoun nan prosesis PowerSchool en liy, S’il vous plait, entre avek adres elektronik e mo de pass ke ou te itilize pou te kreye kont lan. Si ou blye mo de pass, s’il vous plait, itilize "forgot password" opsyon ki sou ekran an.

Pou ka soumet fom inskripsyon nouvo elev yo, wap oblige download toute dokiman ke yo exige nan prosesis aplikasyon an. Konnen ke ou kapab komanse rempli fom lan menm si ou pagen toute dokimans yo nan men ou puiske ou gen posibilite pou sove yo e tounen nan fom lan a nimpot moman avan ou soumet li.

Yap kontakte ou si toute fwa yo gen kesyon pou ou, ou byen si ta gen dokiman ki manke, biro sentral la ap kontakte w.

IMPOTAN: Prosesis inskripsyon pa fini pa avan ou komplete fom en liy lan e ke toute dokiman yo aprouve pa biro sentral inskripsyon.

CHANJMAN ADRÈS POU ELÈV AKTIYEL
Ou oblije chanje adrès ou ak distri lekòl la le pli vit ke yon chanjman nan rezidans yo te fè. Tanpri imè[email protected] si ou gen yon chanjman nan adrès epi bay bagay sa yo:

  • ID foto paran
  • Non elèv la ak lekòl aktyèl la
  • De prèv rezidans ki pa pita pase 30 jou


Tanpri klike sou lyen ki anba a pou w enskri pou Lekòl Prive/Charter School:
FÒM ENSKRIPSYON LEKÒL PRIVE/CHARTER

Nou ouvri pou antre, oswa ou ka pran yon randevou lè wklike isit la.


 

Central Registration Office
Cornelius Court School
1060 Cornelius Court
Uniondale, NY 11553
516-560-8813
[email protected]

Transportation Office
1060 Cornelius Court 
Uniondale, NY 11553
516-560-8806
[email protected]


Go to  English or  Español

McKinney-Vento Liaison
Loures Victoriano
District Social Worker
McKinney-Vento Liaison
1060 Cornelius Court
Uniondale, NY 11553
516-918-2377
[email protected]

ELL/  Bilingual Intake Office
1060 Cornelius Court
Uniondale, NY 11553
516-928-2366
[email protected]

Website by SchoolMessenger Presence. © 2023 Intrado Corporation. All rights reserved.